3/20/2014

Оюунтүлхүүр нэрт шастир оршвой (18)

Ер бусад юмыг засаж болно.
Гагцхүү муу хүнийг засаж үл болно.
Олон бүгд архи уусан хүнийг жаргал гэнэм.
Найрлан явах өвчтэй хүнийг жаргалд тооцох буюу.
Муу хүнийг хэрэгт зарвал өвчин хүртэх,
Аргагүй зарваас хойноос нь бас явах,
Хэрэв аянд явбаас өмнөөс уршиглан ирж,
Шал бал  худал өгүүлэн хэрүүл үүсгэх.
Эцэг эхээ хуурч бүрэлгээд,
Ийм тийм гуйж эс өгөв хэмээн харин гутах,
Эмээ даган, төрхөмд нь зарагдах,
Өр шир хийж төрөл төрөгсөдөө зовоох,
Хулгай худал хийж амь биеэ үрэх,
Ийм зовлон бүгдийг өөрөө үйлдээд
Ах дүү минь аль буй гэж
Гомдох олон буй заа.
Эрдэнэт хүний төрлийг олсон тул
Тийм муугаас зайлах хэрэгтэй.

ᠣᠶᠤᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠪᠠᠢ(18)
ᠶᠠᠷᠦ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠊ᠢᠶ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠮᠤᠢ᠃
ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠦ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠦᠯᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠤᠢ᠃
ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠭᠡᠨᠡᠮ᠃
ᠨᠠᠢᠢᠷᠯᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠊ᠳᠤᠷ ᠲᠣᠭᠤᠴᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ᠃
ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠤᠷ ᠵᠠᠷᠤᠪᠠᠰᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠬᠦ᠂
ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠠᠷᠤᠪᠠᠰᠤ ᠬᠣᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠨᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ᠂
ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠠᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠰᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ᠂
ᠱᠠᠯᠠ ᠪᠠᠯᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠦᠯᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ᠃
ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠴᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠭᠡᠭᠡᠳ᠂
ᠢᠢᠨ ᠲᠡᠢᠢᠨ ᠭᠤᠶᠤᠵᠤ ᠡᠰᠡ ᠥᠭᠪᠡ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠤᠲᠤᠬᠤ᠂
ᠡᠮ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠥᠷᠬᠦᠮ ᠳᠦᠨᠢ ᠵᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠬᠤ᠂
ᠥᠷᠢ ᠰᠢᠷᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠣᠪᠠᠭᠠᠬᠤ᠂
ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠠᠮᠢ ᠪᠡᠢ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠦᠷᠡᠬᠦ᠂
ᠢᠢᠮᠤ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠢᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳ᠂
ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠯᠢ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠦ᠂
ᠭᠣᠮᠤᠳᠠᠬᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠤᠢ ᠵ᠎᠎ᠠ᠃
ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠢ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ
ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ ᠮᠠᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃