9/20/2011

Тооно


Тооно Д.Нямаа   : тогуну  д.ним_а

Хорол тооно барьсан хүнтэй : хорлу тогуну баригсан хүмүн-тэй
Хотод би гэнэт таарав : хота-ду би гэнэдтэ тагараба
Удахгүй барих гэрийн тухай : удаху-үгэи бариху гэр-үн тухаи
Урамтай бодол надад төрөв : урматаи бодол нада-ду төрөбэ

Тэр тоонын том гэдэг : тэрэ тогуну-иин томо гэдэг
Тэнгэрийн нар бүтэн багтана : /тнгри-иин/ нара бүтүн багтан_а
Барьсан хүний нь залуу гэдэг : баригсан хүмүн-и ни залагу гэдэг  
Харсан хүн цөм бахадна : харагсан хүмүн цөм бахадн_а  
Гэрээ баривал говьд бариарай : гэр-ииэн барибасу гоби-ду баригараи
Гэгээн тэнгэрийн нь тооноор хараарай : гэгэн тнгри-иин ни тогуну-бар харагараи
Мал авбал тэмээ аваарай : мал абубасу тэмэгэ абугарай
Манай нэгдлийн гишүүн болоорой : ман-у нихэдүл-үн гишигүн болугараи

Сайхан говийн нэр нь том : саиихан гоби-иин нэрэ ни тому
Саруул тооно тэнд хэрэгтэй : сарагул тогуну тэндэ хэрэг-тэи
Загийн говийн тэмээ нь олон : заг-ун гоби-иин тэмэгэ ни олан
Залуу хүн тэнд хэрэгтэй. : залагу хүмүн тэндэ хэрэг-тэи


No comments:

Post a Comment