7/22/2013

Мэнд мэдэх ёс (1) ( ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤ )

Ш.Чоймаа,  Монгол ёс заншил, уламжлалт ухаанаа заан сургагч нарт тус дэм номоос.

No comments:

Post a Comment