7/31/2013

Isaac Newton (ᠢᠰᠠᠻ ᠨᠢᠶᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤᠢ)《 ᠰᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠡᠬᠢ ᠤᠢᠢᠳᠬᠠᠷᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠬᠠᠶᠠ ᠬᠠᠶᠠ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ 》 ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠳᠠ‍᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠮᠠᠨᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠨᠡᠪᠴᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ? ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠳᠠᠵᠤ ᠭᠠᠩᠳᠠᠵᠤ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠠᠶᠠᠰ ᠢᠢᠠᠷ ᠬᠡᠢᠢᠰᠦᠨ ᠬᠡᠢᠢᠰᠦᠰᠡᠭᠡᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠨᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠻ ᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠳᠠᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠰᠠᠷᠠ ᠢᠢ ᠳᠠᠳᠠᠭᠠᠳ ᠵᠣᠭᠰᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠲᠠᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠢᠢᠨ ᠬᠦ ᠣᠳᠤ᠂ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠡᠷᠬᠡᠰ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠳᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠢᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠲᠠᠯᠴᠠᠯ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠲᠠᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠢᠢ ᠠᠩᠭ᠌ᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠹᠢᠽᠢᠻᠴᠢ ᠊ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠮᠠᠲ᠋ᠢᠬᠴᠢ᠂ ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠠᠭᠴᠢ ᠢᠰᠠᠻ ᠨᠢᠶᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠳ᠋ᠢᠹᠹᠧᠷᠧᠨ᠍ᠽᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠ ᠢᠨ᠍ᠲ᠋ᠧᠭᠷᠠᠯ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤ ᠢᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠢᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠦᠩᠭᠡᠳᠦ ᠳᠧᠯᠧᠸᠢᠽᠦᠷ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠪᠣᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠢᠰᠠᠻ ᠨᠢᠶᠦ᠋ᠲ᠋ᠦᠨ ᠦ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠳᠦ ᠠᠰᠠᠷᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠮᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠨᠢᠬᠡᠴᠡ ᠢᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃


《 ᠰᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠡᠬᠢ ᠤᠢᠢᠳᠬᠠᠷᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠬᠠᠶᠠ ᠬᠠᠶᠠ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ 》 ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠳᠠ‍᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠮᠠᠨᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠨᠡᠪᠴᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ? ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠳᠠᠵᠤ ᠭᠠᠩᠳᠠᠵᠤ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠠᠶᠠᠰ ᠢᠢᠠᠷ ᠬᠡᠢᠢᠰᠦᠨ ᠬᠡᠢᠢᠰᠦᠰᠡᠭᠡᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠨᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠻ ᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠳᠠᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠰᠠᠷᠠ ᠢᠢ ᠳᠠᠳᠠᠭᠠᠳ ᠵᠣᠭᠰᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠲᠠᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠡᠢᠢᠨ ᠬᠦ ᠣᠳᠤ᠂ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠡᠷᠬᠡᠰ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠳᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠢᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠲᠠᠯᠴᠠᠯ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠲᠠᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠢᠢ ᠠᠩᠭ᠌ᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠹᠢᠽᠢᠻᠴᠢ ᠊ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠮᠠᠲ᠋ᠢᠬᠴᠢ᠂ ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠠᠭᠴᠢ ᠢᠰᠠᠻ ᠨᠢᠶᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠳ᠋ᠢᠹᠹᠧᠷᠧᠨ᠍ᠽᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠ ᠢᠨ᠍ᠲ᠋ᠧᠭᠷᠠᠯ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤ ᠢᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠢᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠦᠩᠭᠡᠳᠦ ᠳᠧᠯᠧᠸᠢᠽᠦᠷ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠪᠣᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠢᠰᠠᠻ ᠨᠢᠶᠦ᠋ᠲ᠋ᠦᠨ ᠦ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠳᠦ ᠠᠰᠠᠷᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠮᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠨᠢᠬᠡᠴᠡ ᠢᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃


No comments:

Post a Comment