4/12/2016

“Цагийн жамыг тодруулагч цаасан шувуу хэмээх сургаал” оршвой (4).


...
Итгэсэн саднаас уурлавч салж үл чадна.
Энэрэгч ламыг дуудавч зайлна.
Чөлөө үгүй боловч жил бүр будаа авахаар явна.
Чөлөө байвч авралын оронд мөргөхөөр үл явна.
Дээдсийг асуувч үл хэлнэ.
Амрагыг эс асуувч шивнэнэ.
Бусдын гэмийг намрын үүл мэт элбэг үзнэ.
Өөрийн гэмийг нарийн тоосны төдий үл шинжилнэ.
Дээдэстэй зөрчинө. Нөхөдтэй тэмцэнэ.
Доордсыг дарлана.
Аргатай нь авна. Аргагүй нь алдана.
Сайн хүн ганцаардана. Шалиг хүн омогтой болно.
Олонтой учрахдаа ярина. Ганцаар явахдаа дуулна.
Үнэн үгтэн омогтны тоонд орно. Башир үгтэн цэцний суудалд сууна.
Эд эвдрэхийг хайрлана. Эв эвдрэхийг үл хайрлана.
Салалцаад гаслалцана. Учралдаад хууралцана.
Хүний муу хэлэхээс айна. Сүнс зовохоос үл айна.
Зововч хичээлийг мэлзээнд гаргана.
Жаргах боловч шамдлыг итгэл уншихын төдий үл үүсгэнэ.
...


No comments:

Post a Comment