4/19/2016

“Цагийн жамыг тодруулагч цаасан шувуу хэмээх сургаал” оршвой (5).


...
Аяа бас, тусын хариуд хор хийх хүн олон.
   Ачийн хариуг мэдэх хүн цөөн.
   Хилэнцийг мэдэвч хийх хүн олон.
   Номыг мэдэвч бүтээх хүн цөөн.
   Сүсэглэвч зарлигийг үл авах хүн олон.
   Гэмтнийг үзэвч хагацаж чадах хүн цөөн.
   Зовлонг танивч үл сэргийлэх хүн олон.
   Жаргалыг хүсэвч сайн явах хүн цөөн.
   Зусар үг хэлбээс баярлагчид олон.
   Өөрийн гэмийг хэлбээс үл гомдогчид цөөн.
   Эрхэлж муу үгээр тогловоос хадгалагчид олон.
   Энэрч харамгүй сургаваас авагчид цөөн.
Аяа бас, адис авахын урьд, сайн мууг шинжинэ.
   Эрдмийг авахын урьд гэмийг харна.
   Албанд явахын урьд өөлж туршина.
   Өөрөө гарсны сүүлд юу гэхийг туршина.
   Хүнд өгөхийн урьд үгүй хэмээн туршина.
   Хүнийд очихын урьд хэн буйг асууна.
   Сүжиглэхийн хамт сэжиг төрнө.
   Эрдмийг эрэхийн хамт гэмийг эрнэ.
   Саданд учрахын хамт дайсныг асууна.
   Амгалан бүтээхийн хамт зовлонг эрнэ.
   Үнэн хэлэхтэй хамт худал үгээр чимнэ.
   Нэг зөв явахтай хамт хэдэн буруу явна.
...

No comments:

Post a Comment