4/13/2011

Өглөг


Мэдлэгт тус нэмэр, өглөг,
help for reading Mongolian script text,