4/07/2013

Соёмбо үсэг

1944 оны шинжлэх ухаан цувралын 7-р дугаараас. Уншаад кирилл бичгээр сийрүүлж бичээрэй.
Соёмбо үсэг өгүүллэгийн хоёр дугаар хэсэг

Соёмбо үсэг өгүүллэгийн гурав дугаар хэсэг

Соёмбо үсэг өгүүллэгийн дөрөв дүгээр хэсэг

Соёмбо үсэг өгүүллэгийн тав дугаар хэсэг